msg = "..." + msg;pos = 0;, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs"> آموزش ادبیات راهنمایی
در این وبلاگ ادبیات راهنمایی و مطالب مربوط به آن آموزش داده می شود.

نام :                                                ((بسم الله الر حمن الرحيم))              تاریخ امتحان :

نام خانوادگی:         اداره آموزش و پرورش منطقه زیویه      *خرداد 1390  * وقت:70 دقیقه      نام پدر :    مدرسه راهنمایی      امتحان انشاونگارش  سال اوّل راهنمایی

 

1

برای هرکدام از موارد زیر نشانه ی اختصاری مناسب به کارببرید .

پیامبر اکرم (                  )   حضرت علی (                     )

5/0

2

جمله های ادبی زیر را به صورت جمله ی زبانی بنویسید .

گل یک تابلوی نقّاشی قشنگ است که خداوند در برابر چشمان ما قرار داده است . Z

گل ها در بهار خندیدند .Z

1

3

یکی از زیبایی های فصل بهار را در چهار جمله توصیف کنید .

 

1

4

در باره ی تصویر روبه رو یک بند بنویسید .(حداقل 6 جمله )

1

5

با هریک از ترکیبات زیر جملات زیبا بسازید .

دوستی ورفاقت :

بازوان آهنین:

1

6

عبارت زیر را با نشانه های مناسب ،نشانه گذاری کنید.( حداقل چهار نشانه )

چون مادرم چنان دید دعا کرد و گفت یارب تو از وی خوشنود یاش و درجتش درجه ی اولیا گردان

1

7

 

در داستان زاویه ی دید را توضیح دهید .

 

 

5/0

 

8

برای نوشتن نامه باید به چه مواردی توجّه کنیم ؟چهار مورد را نام ببرید .

 

 

1

۹

یکی از آرایه های ادبی (زیبایی های ادبی )ابیات زیر را توضیح دهید .

Z دانه آرام بر زمین غلتید          õ          رفت وانشای کوچکش را خواند

Zچادر من چلچراغی از صفاست     õ          چادر من باغی از آیینه هاست

انشا (12 نمره )

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید ودر باره ی آن انشا یی بنویسید .

الف ) مدرسه ی خودرا توصیف کنید .

ب) نامه ای دوستانه بنویسید .

ج) «از دی گذشت هیچ از اویاد مکن                فردا که نیامده است فریاد مکن » .

 

1

 

 

 نام :                  ((بسم الله الر حمن الرحيم))              تاریخ امتحان :

نام خانوادگی: اداره آموزش و پرورش منطقه زیویه*خرداد 1390* وقت:70دقیقه      نام پدر :      مدرسه راهنمایی     امتحان انشاونگارش  سال دوم راهنمایی  

 

1

اگر نویسنده شرح حال خودرا بنویسد به آن ...........................................می گویند و اگر شرح حال شخص دیگری را بنویسد به آن .................................... گفته می شود .

5/0

2

معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید.

سایت :..........فاکس :............... کوپن :...............ایمیل :................

 

1

3

در باره ی نوجوانی یک بند بنویسید . (حداقل شش جمله )

 

 

 

1

4

در باره ی تصویر روبه رو یک بند بنویسید .(حداقل 6 جمله )   

                                                                                                                                                                                                                                              

1

5

با هریک از ترکیبات زیر جملات زیبا بسازید .

تأ مل :

فیض شهادت :

1

6

عبارت زیر را با نشانه های مناسب ،نشانه گذاری کنید.( حداقل چهار نشانه )

سنجاقک به هوا پرید بال هایش را تکان داد وفریاد زد  من برای جوانه آب  می آورم    

1

7

 

چه وقت از نشانه ی قلاب [  ] در نگارش استفاده می شود ؟

 

 

5/0

 

8

ادبیات  پایداری یا مقاومت را تعریف کنید .

 

 

 

1

9

یکی از آرایه های ادبی (زیبایی های ادبی )ابیات زیر را توضیح دهید .

Z برق از شوق که می خنددبدین سان قاه قاه؟  õ  ابر از هجر که می گرید بدین سان زارزار ؟           

Zعزّت از خواری نشناخته ای       õ        عمر در خار کشی باخته ای           

 

1

 

 

 

 

 

 

انشا (12 نمره )

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید ودر باره ی آن انشا یی بنویسید .

الف ) ما چگونه می توانیم کشورو وطن خود را  به قله های پیشرفت و آبادانی برسانیم؟

ب) در باره ی زیبایی های استان خود انشایی بنویسید .                                                                                       

ج) «زنهار مگو سخن جز به راست            هرچند تو رادر آن ضرر هاست » .

 

 نام :                                       ((بسم الله الر حمن الرحيم))

نام خانوادگی:          امتحان انشاونگارش  سال سوم راهنمایی  *ا0 139  * وقت:70 دقیقه

  نام پدر :                                     

 

1

با هریک از ترکیبات زیر جمله های زیبا بنویسید .

مرغ جان :

خورشید ایمان :

1

2

معادل کلمه های زیر را بنویسید .

طرّار : ............................... رنجه مدار : .............................

5/0

3

پرورش و آفرینش زیبایی در متن از چه راه هایی امکان پذیر است ؟ (3 مورد )

 

5/1

4

برای تصویر مقابل یک عنوان وچند جمله ، ویا یک شبکه معنایی بنویسید .

1

5

یرای غنی تر شدن متن انشا چه باید کرد ؟

 

75/0

6

شعر حماسی به چه نوع شعری گفته می شود ؟

 

    

75/0

7

 

ویژگی های رمان را بنویسید .(2مورد )

 

 

 1

 

8

 در باره ی یکی از موارد زیر بک بند (حد اقل 6جمله ) بنویسید .

-از زبان یک بلبل گفتگو کنید .

- آسمان صاف پر از ستااره را توصیف کنید .

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

انشا (12 نمره )

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید ودر باره ی آن انشا یی بنویسید .

الف ) « چو خواهی که نامت بود جاودان   مکن نام نیک بزرگان ، نهان

ب) یک سفرتخیلی  بنویسید                                                                                    

ج)دنیای رویایی   من ......................... .

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 17:7  توسط عارف باستان  | 

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :                     اداره ی آموزش وپرورش منطقه زیویه

نام پدر :        مدرسه راهنمایی     امتحان املا سال اوّل راهنمایی  خرداد 90

1-       در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟ (5/0 نمره )

می گویند قدر وقت را بدانید مقصود این نیست که دائماً در کوشش و ............................باشید.

Éالف )اظطراب   r                ب) اضتراب        r               ج) اضطراب  r                د)اظترابr  

 2- املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟ (1 نمره )

  الف ) نشات  و شادابیr  ب) متواضع وفروتن  r  ج) اثنای سفر r د) شکست وخوار      

  الف) ظلال درختان   r  ب) رأفت و عطوفت  r          ج) قوس قزح r          د) اسرارورازهاr

3- با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است ؟(1 نمره )                                      الف )الفت :دوستی rب) صماجت :پافشاریr  ج) فصاحت : روانی و شیوایی سخنr د)موذی :آزار دهنده r  

 الف) مناظره :بحث وجدل r   ب)نغز :دلکش  r     ج) خصلت :ویژگی r     د) توصیه :سفارشr

  4-  علامت تشدید در کدام گزینه نادرست است ؟ (5/0 نمره )

Éالف ) در حدّ توان r    ب) صمیمیّت و اخلاص r      ج) مهمّ ترین کار  r            د)اهمّیّت درس r

    5-در جای خالی کلمه ی مناسب را انتخاب کنید .(1 نمره )

Éالف ) .......حکومت های جبّار و فاسد اکثر مردم را سخت ترسو بار آورده بود . (تسلّت ،  تسلّط   ،   تصلّط )

Éب) حجره ی کوچک و ساده ای ............................. او شد .( نصیب  ،   نسیب  )

6- در جای خالی کلمه ی مناسب هم آوا را انتخاب کنید .(1 نمره )

Éالف )در بهار ، طبیعت ......... خود را از سر می گیردو گل ها دوباره به مهمانی ........... خانه ی ما می آیند .(حیاط ، حیات )

Éب) هد هد حضرت سلیمان (ع) چون باد ............. به سرزمین ............. رفت . ( صبا   ،سبا  )

7- در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آن ها را بیابید ودر ست آن هارا در شماره های زیر بنویسید . (5 نمره )

می گویند: وقت طلاست ولی بدون تردید وقت از طلا گران بهاتراست زیرا با سرف وقت می توان  طلا به دست آورد ولی دقایق طلف شدا را باطلا نمی توان خرید .معلّم با همان لهن گرمش ادامه می دهد : «خیلی عالی است ،نظامی در آرایش سحنه های  شعرش استاد بی نظیری است .»وقتی باد از بیرون به داخل سالن نمایشگاه می وزیدو با خود رایحه ی گل های درخت بلوت و صدای خش خش برگ هایش را می آورد صدای شکسته و آهسته ای می آمد

1 -.................... 2-........................ 3- ..................... 4-......................5 -.........................

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :         اداره ی آموزش و پرورش منطقه زیویه               امتحان غیر تقریری املا سال دوم  خرداد 90

نام پدر :                    مدرسه ی راهنمایی            تاریخ امتحان :

1- در  جمله ی زیر کلمه ی صحیح را در جای خالی قراردهید .(5/0 نمره )

سخنران مسجد محلّه پیشنهاد کرد شب ها به پشت بام برویم وبرای ................به آن حکومت ظالم و ....................... الله اکبر بگوییم .

¯الف ) احتراز فاسد r     ب) اعتراز  - فاسد r       ج) اعتراض فاسد r     د) اعتراز فا صد

2 املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟ (1 نمره )

¯الف ) قدرت کاذب r             ب) بغض وکینه  r        ج) قلم صحر آمیز r             د) تشتّت آرا r

¯الف ) هد هد صباr           ب) هوش وزکاوتr      ج) مظاهر آفرینش r       د) عشق و عاطفهr

3- با توجّه به معنی املای کدام گزینه درست است ؟(1 نمره )

¯الف ) اصرار : رازها r       ب) فراق : آسایشr          ج) صحن : عرصه r  د) منهصر :محدودr

4- در کدام گزینه علامت تشدید نادرست است ؟(5/0 نمره )  الف ) تجمّلr      ب ) شفقّتr    ج) موقعیّت های مهمr      د)عزّت و افتخارr

5- کلمات هم آوا رادرجای درست به کار ببرید . (1 نمره )

¯کار .......... و درست آن است که برای کسب ......و پاداش آخرت تلاش کنیم .(  ثواب - صواب )

¯ پرنده ای .................... از درخت فرود آمد و دانه ای را ...........................  (خرد خورد )

6- در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید . (1 نمره )

¯ مرد فقیه مسئله را باز گفت وسپس از جای .... و دوست بیمار راترک کرد . ( برخواست برخاست )

¯اثر ......................هم نشین بر کردار انسان مهم وعمیق است . ( گذاری  -گزاری )

7- در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آنهارا بیابید وصحیح آن هارا در شماره های زیر بنویسید . (5 نمره )

فرمان روایی رو به فرزندان کرد و گفت :«ای فرزندان ،حال شما در زندگی این چنین است .تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید دشمن نمی تواند بر شما چیره شود وسالیان دراز می توانید پیروز و ضفرمند به سربرید .» اکنون عصر چیرگی ماشین ورایانه و به طور کل روزگار تسلّت دست آورد های علمی زندگی بشر است .

تابستان نیز به ضرورت کم کم جای خود را به پایز می دهد . درختان از پوشش سبز خود عریان می شوند و گویی با اهتزاض برگ های زرد ونارنجی و سرخ آتشین در باد شعله می کشند .      شما تسوّری از آینده ی خود دارید ، حتماً در آن تصویر رویایی به زندگی شیرین  وموفّق  می اندیشید . به شغل خوبی فکر می کنید که در آمدی عالی نسیب شما می کند .

1-.........................2 -........................ 3 -.......................4-................... 5-......................

 

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :            اداره ی آموزش و پرورش منطقه زیویه               امتحان غیر تقریری املا سال سوم  اردیبهشت 90

نام پدر :        مدرسه ی راهنمایی                         تاریخ امتحان :

 1- در  جمله ی زیر کلمه ی صحیح را در جای خالی قراردهید .(5/0 نمره )

Åدر زمین  نگاه کن که چگونه .........................تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده  .

Åالف ) بسات ¨               ب) بصاط ¨                  ج)بساط  ¨                 د)بصات  ¨

2 املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟ (5/1 نمره )

Åالف ) خرد وفراصت ¨       ب) کهن سال وفرتوت ¨         ج) مدح وثنا ¨     د) مصون ومحفوظ ¨

Åالف ) استراق سمع ¨     ب)پرندگان خوش خوان ¨  ج) تذهیب نفس ¨           د) نیکو خصال ¨

Åالف )بنیان گذار   ¨              ب) خدمت گذار  ¨      ج) درخواست ¨                  د)بر خاست¨

3- با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است ؟(1 نمره )

Åالف ) التفاط :توجّه کردن       ب) اعزاز : گرامی داشتن        ج) خوار :پست وفرومایه ¨      د)رخصت :اجازه  ¨    

Å الف) ضمان :پذیرفتن¨ب )صواب : درست   ج)طرّار : درد ¨       د)قوص قزح : رنگین کمان ¨

4-در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید . (5/1 نمره )

Å .......................... و آبادانی کشور به تلاش شما دانش آموزان نیاز دارد . ( امارت  - عمارت )

Åکوه های ......................از برف کردستان پر شکوه ودیدنی است . ( مستور مسطور  )

Å هر روز لوح وکتاب در زیر بغل می نهاد و آرام از کوچه ها می گذشت و خود را به ............................درس استاد می رساند . ( محظر محضر )

5- کلمه ی هم آوا رادرجای درست به کار ببرید . (5/0 نمره )                 ................................  گلوله از سوی دشمن به گوش می رسید .(  سفیر صفیر )

6- در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آنهارا بیابید وصحیح آن هارا در شماره های زیر بنویسید . (5 نمره )

اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر بود ،صبر کند تا آن سخن تمام شود ،پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند ودر مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ،خوظ ننماید .

آن همه بزرگان حکیم ونویسنده و گوینده و دانشمند ایرانی ،چه شب ها که به روز رسانده اند تا نام ایران بماند و عزّت و سربلندی این سرزمین آصیب نبیند . چه انسان هایی که در سرمای توان فرصای زمستان و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده اند تا مرزهای این سرزمین از گزند دشمنان مسون بماند .

1-.........................2 -.......................... 3 -..........................4-................. 5-.......................

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:36  توسط عارف باستان  | 

معنی شعرهای کتاب فارسی دوم راهنمایی

ص1 : صبح راستين و حقيقي پرده ي دروغين شب را كنار زد و تار و پود دام شيطان را در هم شكست / انقلاب اسلامي ، قدرت ستمگر و دروغين را در هم شكست و چهره ي شيطاني آن را از ميان برداشت .
شه مردان ص 9
1- اولين فرد مسلمان و پادشاه آزاد مردان و آزادگي حضرت علي ( ع ) است و سرمايه ي ايمان عشق به علي است
2- به علت دوستي و عشق به خاندان علي ( ع ) زنده هستم و در دنيا همچون جواهري درخشان و ارزشمند هستم
3- سخنان حضرت علي ( ع ) موجب استحكام و قدرتمندي دين اسلام است و موجودات جهان نظم و قاعده ي خويش را از خاندان ان حضرت پذيرفته اند  
4- همچون خاك بي ارزش هستم و اين محبت به حضرت علي ( ع ) است كه مرا چنين ارزشمند ساخته است ( ارزشمندي و اين مقام انسانس ناشي از محبت و دوستي با حضرت علي ( ع ) است و اين نغمه و شوري كه در سينه ي من است به دليل همين عشق به علي ( ع ) ( از تابش آفتاب وجود حضرت علي ( ع ) پاك و زلالم ) مهر ايهام دارد 1- مهر و محبت2- آفتاب / خورشيد
5- هر كسي كه از راز و رمز زندگاني آگاه است از اسرار آسماني و الهي حضرت علي ( ع ) با خبر است .
6- همان گونه كه حضرت رسول اكرم ( ص ) فرموده اند : « من شهر علم و علي ( ع ) دروازه ي شهر علم است » و همه ي دنيا تحت فرمان اويند .
7- عشق و محبت زماني كه همراه سختي و ناهمواري باشد دلنشين تر مي شود و مانند حضرت ابراهيم ( ع ) در ميان شعله هاي آتش به گشت و گذار در گلستان پرداختن دلنواز است
8- اگر در زندگي نشود آزاد مرد و بزرگوار بود حداقل بايد هنگام مرگ دلاورانه و مردانه مُرد و اين دلاورانه و شجاعانه مُردن خود عين زندگي و حيات است .
ص 24 : اگر انسان با اصل و نسب ، داراي فضيلت و دانش نباشد ، چنين اصل و نسب و نژادي پست و بي فايده است و آنچه به روح و روان انسان شادابي و سلامتي مي بخشد فرهنگ و ادب و هنر است .
ص25 : سه بيت : هر اندازه هم كه مطالعه كني و علم بياموزي تا وقتي كه به آموخته هايت عمل نمي كني هم چنان نادان و بي دانش هستي
2- كسي كه به علم خويش عمل نمي كند ، نه دانشمند است و نه محقق ، بلكه همچون حيواني است كه بارش كتاب است .
3- چنين انسان بي مغزي اطلاعي از دانش و علوم ندارد و فرقي بين هيزم و دفتر نمي گذارد .
ص26 ، دو بيت بالا : اي انسان عاقل ، هر سخني شروع و پايان و جايگاه خاص خود را دارد پس در ميان صحبت ديگران شروع به صحبت نكن // بيت 2- انسان عاقل و با هوش هنگامي صحبت مي كند كه ديگران چيزي نمي گويند و ميان صحبت ديگران سخن نمي گويد
درياي خرد ص 26
1-     در دنيا چيزي بهتر از دانايي نيست و در جهان ، سروري و بهتري به دانش است
2-     انسان بايد دلي استوار و محكم داشته باشد چرا كه علم و دين ، نسنجيده و بي هدف نيست .
3-     سخن انسان عاقل ، باوركردني و درست است اما انسان نادان هر چه بيان كند كسي باور نمي دارد
4-   صحيح نيست كه از فرد نادان بخواهيم در امري داوري و قضاوت كند در حالي كه در دنيا چيزي جز علم و  دانش و اگاهي شايسته ي امر داوري و قضاوت نيست
5-     از عقل و دانايي كه همچون دريايي پهناور و وسيع است مي توان مرواريد صيد كرد .
6-      از ناداني و كم خردي به خداوند پناه مي برم چرا كه ناداني منجر به بد ذاتي و پليدي مي شود
7-     اي انسان عاقل در مسير فراگيري دانش ، تنبل و تن آسايي بدترين ضرر و زيان است .
فروغ دانايي ص 39
1-     كتاب دوست و رفيقِ هنگام تنهايي انسان است و روشنايي و نور و دانايي است .
2-   كتاب استادي است كه منتي بر انسان ندارد و نياز به دستمزد و پاداش هم ندارد و با علم و آگاهي كه به تو مي بخشد در هر لحظه تو را به خواسته هايت مي رساند
3-     درون كتاب همانند غنچه ي گل ، برگ برگ است ( پر از ورق ) و هر برگ آن ارزشي برابر با يك سيني مرواريد و گوهر دارد
4-     كتاب به بيان نكات باريك و لطايف ظريف مي پردازد . هزاران معني و مفهوم ارزشمند و جواهر مانند را به ما مي شناساند
5-     برخي كتاب ها به بيان راز و رمز هاي الهي قرآن مي پردازد و بعضي از آنها راز و رمزهايي را از زبان پيامبر بيان مي دارند
6-      گاهي كتاب در باره ي گذشتگاني كه ديگر نيستند و از بين رفته اند سخن مي گويد و گاهي از آينده خبر مي دهد
7-   هر نوع كتاب را با هر نيتي كه مي خواني و به رهنمود هاي آن عمل مي كني از ارزش كتاب و كتاب خواني غافل مباش و قدر آن را بدان / از مقصد اصلي انسانها كه رسيدن به خداوند است غافل نباش / مقصد اصلي داراي ايهام : 1- كتاب ، ارزش كتاب 2- خداوند ، رسيدن به مقام قرب الهي
نگارنده ي زيبا ص 57 :
1-     آيا مي بيني خداوند بلند مرتبه اين دنيا را به زيبايي و دلربايي خلق كرده است و همه چيز را زيبا رقم زده است
2-     خداوند صاحب هر دو جهان است همان كسي كه نه به شريك و همانند احتياجي دارد و نه نيازمند كسي است
3-   خداوندي كه هر موجودي را به گونه اي خلق مي كند و براي همه ي موجودات جفت قرار مي دهد در حالي كه خودش خلق شده نيست و به جفت و همتا هم نيازمند نيست
4-     خداوند ، كارگاه آباداني هم چون زمين ساخته است و بارگاهي همانند آسمان را به وجود آورده است .
5-   در اين دنيا هر چه كه هست چه زشت و چه زيبا همه مخلوق خداوند است ؛ اما نه ، خداوندي كه خود زيباست ، زشتي خلق نمي كند ، پس هر آنچه خداوند خلق كرده است زيبا ي دلنشين است .
صورتگر زيبا ص 58
1-     به راستي كسي نمي داندكه در فصل بهار اين همه زيبايي و دلربايي چگونه و از كجا به وجود مي آيد .
2-   وقتي كه از خاك سرد و بي روح و غمناك و تاريك در فصل بهار اين همه گل هاي خوب و زيبا و دلربا بيرون مي آيد ، عقل انسان سرگشته و متعجب مي شود
3-   چگونه است كه نمي پرسي اين همه شكل ها و تصاوير زيبا از كجا و چگونه به وجود مي آيند و چرا در جست و جوي آن نيستي كه اين شكل هاي زيبا چگونه پديد مي آيند .
4-   رعد و برق آسمان از شوق و اشتياق چه چيزي چنين مستانه مي خندد و ابرهاي آسمان به خاطر دوري و هجران چه كسي چنين گريه مي كنند .
5-   بينديش آن نقاش چيره دست كيست كه بدون اينكه از كسي تقليد و الگو برداري كند صور تهاي زيبا و بي نقص در اين دنياي بيكران به وجود مي آورد .( خالق دنيا و موجودات گوناگون آن كيست  )
سرمايه ي خوبان ص 65
1-   سه مصراع : سعي كن هميشه با ادب باشي زيرا تكليف و وظيفه ي جوانان با ادب بودن است و تفاوت ميان حيوان و انسان هم ادب است راحتي روح بانوان و آنچه باعث آراستگي مردان مي شود ادب است
2-   همواره مؤدب باش زيرا ادب دارايي انسان هاي نيك سرشت است و همه جاي كلام خدا هم بر مؤدب بودن تأكيد دارد // مصراع : آيه آيه ... معناي ديگري هم مي تواند داشته باشد : ادب مانند آيه هاي قرآن در همه جا با ارزش و مهم است
3-   سه مصرا ع بعدي : هميشه ادب داشته باش تا بتواني از اين طريق در همه جا نفوذ كني ( در دل مردم جاي بگيري ) و در روز قيامت روسفيد و سربلند باشي و مانند حضرت يوسف ( ع ) كه از ميان چاه به پادشاهي رسيد به جايگاهي رفيع برسي
4-   سه مصراع بعدي : اگر مي خواهي درهردو دنيا همواره شاد و خرم باشي و همه از سخن تو لذت ببرند و خوشحال شوند و فكر و خيالت از هر گونه غم و غصه راحت باشد ...
5-   سه مصراع بعدي : انسان بي ادب از بخشش خداوند بي نصيب مي ماند از روي ناداني و بدبختي خود را به نابودي مي كشاند از حكايات و سخنان و احاديث براي ما روشن شده است كه :
6-   سه مصراع بعدي : آنچه آشكار كننده و بيانگر دين اسلام است دانش و ادب است و شرح و توضيح دادن اين مسئله در اين جا به درازا مي كشد . چقدر خوب است كه ابزار سنجش ما ، تجربه و آزمايش باشد . ( تجربه به خوبي ارزش مؤدب بودن را نشان مي دهد .// مصراع آخري از حافظ است  مصراع بعدي اين است : .تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد
7-   بيت محك : بهترين وسيله ي تشخيص كافر و مسلمان هم همين ادب است . ادب نشانگر مسلمان بودن است و سرتاسر قران كريم بر با ادب بودن تأكيد مي كند .
8-   سه مصراع آخر : انسان بايد دانش و شناخت و ادب داشته باشد و براي راحتي و شادي روح انسان ادب لازم است گر چه براي به دست آوردن دانش و اگاهي بايد رنج و زحمت و سختي كشيد

پند پدر ص 83
1- از آن جا كه من خواهان خوشبختي و سعادت تو هستم به آنچه مي گويم گوش فرا ده و آن را به ياد بسپار
2-از خواب سحر گاهي دوري كن و در تمام عمر خود سحرخيز باش و زود از خواب برخيز
3-با تمام وجود به مادرت خدمت كن و با او با خوشي و مهرباني رفتار كن
4-به سخنان پدرت گوش فرا بده و مؤدبانه با او رفتار كن
5-هنگامي كه پدرو مادر از تو راضي باشنددر آن صورت خداوند هم از تو راضي و خشنود خواهد بود
6-اگر مؤدب و تميز باشي در آن صورت نزد همگان گرامي و مورد احترام خواهي بود
7-تلاش كن تا هر چه معلم به تو مي گويد با سرعت و به خوبي ياد بگيري
8-مبادا سخن دروغي بگويي هميشه راستگو باش حتي اگر موجب ضرر و زيان تو باشد
9-هر شب هنگام خواب و زماني كه لباس خواب به تن مي پوشي در مورد آنچه به تو گفتم تفكر كن
10- فكر كن كه در آن روز چه مطلب آموزنده اي آموخته اي و چه چيزي به دانش تو افزوده شده است و از اعمال خود چه نتيجه و بهره اي برده اي .
11- روز ي كه در آن كار مفيدي انجام نداده اي جز عمر خود به حساب مياور                                      
آزادگي ؛ ص 93
1- شخص پيري لباس پشمي خشني پوشيده بود و كوله باري از خار را با خود حمل مي كرد .
2- آن پيرمرد باهر قدمي كه برمي داشت خدا را شكر مي كرد
3-اي خدايي كه اين روزگار و آسمان رابرافراشته اي و اي كسي كه آرامش دهنده ي دلهاي غمگين هستي
4-وقتي كه ازسر تا پاي خودرا نگاه مي كنم مي بينم كه همه نوع بزرگواري در حقم كرده اي
5- خوش بختي و سعادت را در مقابل چشمان من قرار داده اي و ارجمندي و بزرگي رامانند تاج بر سر من نهادي
6-من در حدي نيستم كه بتوانم از عهده ي شكرگزاري و سپاس هاي تو برآيم
7-نوجواني در حالي كه اسب غرور را مي راند به پير نزديك شد
8-جوان ستايش پيرمرد را شنيد و به او گفت : اي پير كودن خاموش شو
9-تو خار بر پشت نهاده اي و به سختي راه مي روي ! بخت و اقبال و عزتت كدام است ؟
10-تو عمرت رادرخاركشي به سربرده ي و هنوز تفاوت خواري و سربلندي را نمي داني ( زندگي را تلف كرده اي و بيهوده گذرانده اي)
11-   پير گفت چه سربلندي ازاين بهتر كه محتاج به كسي چون تو نيستم
12-كه اي فلاني به من صبحانه يا شام بده و يا نان و آبي كه بخورم
13-خدا را شكر مي گويم كه مرا خوار و ذليل نساخت و به شخصي پستي چون تو گرفتار نكرد
14-با وجود فقر و نداري خداوند به من آزادي و آزادگي بخشيد ( آزادي : در گذشته به معني : شكرگزاري و آسودگي )
ص 101
دو بيت : در اين دنيا خوشحالي و شادماني من ناشي از همان خدايي است كه دنيايي با اين همه زيبايي و خوشي خلق كرده است و عاشق سراسر گيتي هستم چرا كه همه ي دنيا مخلوق خداوند است .
بيت دو : با عشق و علاقه و شيريني زهر را مي نوشم ( هر سختي و رنجي را مي پذيرم ) زيرا معشوق زيبا روي من آن را تعارف مي كند و هر دردي كه از جانب معشوق باشد با دل و جان و با ميل و رغبت تحمل مي كنم و مي پذيرم زيرا درمان همه ي دردها همين معشوق زيبا روي من است . ( سر منشأ همه چيز چه خوب و چه بد خداوند است )
ص 104  
ستاره اي در آسمان هستي پديدار شد و در اين دنيا ارجمند گرديد و براي دل هاي پريشان يار و همدم شد . رسول اكرم ( ص ) به عنوان برگزيده ترين انسان پا به هستي نهاد .( اين بيت در مورد رسول اكرم ( ص ) است .)
ص 112 ؛ دوبيت  
اي هد هد : اي باد صبا تو را به عنوان پيك به سرزمين سبا ( به عنوان پيك حضرت سليمان ) مي فرستم ببين كه چه قدر و ارزشي به تو داده ام و تو را به كجا مي فرستم / باد صبا نماد پيغام رساني بين عاشق و معشوق است )
بيت 2- پرنده اي چون تو ( انسان ) حيف است كه در اين ماتمكده ي خاكي ( زمين / دنيا ) باشد بنابراين تو را به سمت سرمنشأ عشق و وفاداري مي فرستم ( جايگاه خاكي را به سوي جايگاه ابدي و معنوي ترك كن )
ص 122 ؛ خوشا مرز ايران
1- چه خوش است سرزمين ايران كه مرزهايش نسيم خوش عطر و عنبرين دارد و خاكش همچون طلا و نقره ارزشمند است
2- آب و هواي ايران با طبع انسان سازگار است و سرزميني پر از شادي و خوشحالي است
3- ايران همچون بهشت پر از نقش و نگار و زيبايي است و در حالي كه در قسمتي از آن فصل زمستان و سرماست در بخش ديگري بهاراست و سرسبزي و خرمي
4- اگر از استان فارس بگويم آنجا همچون بهشتي زيباست و حدود آن دلنشين و دلرباست
5- در سمت ديگر ايران ، اهواز قرار دارد كه طبيعت آن همانند بهشت ، سرسبزي و شادي و شاد كامي است
6- اگر در باره ي كرمان شعر بگويم بسيار بجا و شايسته است ؛ زيرا آب و هواي آنجا همانند هندوستان است
7- در نظر يك انسان شكوهمند و سربلند رود هيرمند مثل رود نيل است كه در سيستان جاري است .
8- خراسان به سبب وجود حرم حضرت رضا ( ع ) در آن ، از صحراي ختن چين هم خوش بو تر است و خاك آن سامان همانند مشك خوش عطر است .
9- اصفهان شهري است كه در دنيا نظير ندارد و هر كس اين حقيقت را نداند بي شك فردي بي عقل و نادان است .
10- سرزمين اراك زيبا ترين شهر جهان است كه تمام خاك آن پراكنده كننده ي عطر خوش و مشك است .
11- از زمان پادشاهي چون جمشيد و كاووس ( از عهد باستان ) سرزميني به خوبي شهر ري وجود نداشته است و ندارد
12- آذربايجان مانند جواهر گرانبهاست كه از تمدن هاي روم و شام كه از گذشته معروف بوده اند نيز برتر و بهتر است
13- اگر قدم بر رشت و مازندران بگذري همه جا را پر از سرسبزي و خرمي مي بيني
14- همه ي بوستان هايش پر از گل و شكوفه است و باغ هايش پر از گلهاي لاله و سنبل است
ص 136 ؛ وطن ما :
1- ميهن براي ما همانند مادرمان است و ما بايد از مادر خود نگهداري كنيم
2- خدا را شكر و سپاس كه از همان كودكي درس وطن دوستي مي خوانيم
3- از آن جا كه وطن دوستي نشانه ي ايمان و اعتقاد است قطعاً ما انسان هاي با ايماني هستيم
4- اگر دشمن به وطن ما دست درازي كند با دل و جان و با تمام وجود به پاسداري از آن بر مي خيزيم و در راه وطن جان مي بازيم .
ص 141 : فصل هشتم : ماه روشني اش : ماه نور و روشني خويش را به تمام آسمان مي بخشد و تاريكي ها و لكه هاي سياه را در خودش نگه مي دارد . مقصود شاعر اين است كه مانند ماه باشيم كه خوبي و روشني و نيكي را به ديگران مي دهد و در عوض پليدي ها و زشتي ها را در درون خود نگه مي دارد و آشكار نمي سازد
پرنده ي آزادي ص 142
محمد مانند پرنده اي كوچكي از ترس گلوله باران در آغوش پدرش خزيده است . پدر جان ، مرا پنهان كن كه من در برابر توفان گلوله ناتوانم ( مقصود از دوزخ آسمان : باران گلوله ي دشمن و مقصود از تيرگي : ظلم و ستم است .) محمد فرشته ي كوچكي است كه در برابر تير رس شكارچي بي رحمي قرار دارد . چهره اش مثل خورشيد تابناك و قلبش مثل سيب قرمز است . اما شكارچي ممكن است به جاي كشتن او پيش خود تصور كند : حالا او را رها مي كنم و سال ها بعد زماني كه در برابر من سركشي كرد و اطاعت نكرد آن گاه او را مي كشم . او در سايه ي خود تنهاست : او در سرزمين و وطن خود تنهاست و فرياد رسي ندارد . اما محمد از تيره ي پيامبر خدا ( ص ) و مسلمان است . پس به جرمي مسلماني كشته مي شود و به بهشت مي رود ( اشاره به مسلمان بودن فلسطيني ها و اين كه فلسطين سرزمين وحي و محل ظهور پيامبران بوده است .)

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:8  توسط عارف باستان  | 

. هر ظرفی پر می شود،مگر ظرف دانش که هر چه در آن بریزی ،گنجایشش بیشتر می شود
2. آموزش خوب اين نيست كه فرد را كامياب كند،بلكه بايد بتواند شكست را مهار نمايد.
3. هيچ سازمان و مكان و شخصي وجود ندارد كه نتواني از آن اطلاعاتي كسب كني.بدون ترديد،هر شخص دست كم يك مطلب را به خوبي مي داند و خوشحال مي شودكه آن را در اختيار ديگران بگدارد.
4. تنها مطالعه شخصي بعد از پايان تحصيلات كارآمد است.زيرا در غير اينصورت دانش و اطلاعات فرد در حد همگان خواهد بود.
5. اطلاعات اساسي ترين جزء تجارت مي باشد.به آنها چنگ بينداز و پيشرفتت را دو چندان كن.
6. مغز انسان مانند شكم است.مهم نيست كه چه در داخلش بريزي،بلكه مهم اين است كه چگونه داده ها را هضم كني.
7. هيچ انساني احمق نمي شود،مگر اينكه حس كنجكاوي و پرسشگرانه وي به خاموشي گرايد.
8. مردم تنها نياز خود را مورد ملاحظه قرار مي دهند اما نسبت به توانايي هاي خود بي اعتنا هستند.
9. خوشبخت كسي است كه به يكي از دو چيز دسترسي داشته باشد:يا كتابهاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.
10. مطالعه و تحقيق به منزله كلنگي است كه با آن منظما جاده ناداني خود را صاف مي كنيم.
11. هر آموزشگاهي كه باز كنيد در يك زندان را بسته ايد.
12. از بزرگي پرسيدند كه چرا احترام آموزگار را از پدر بيش داري؟جواب گفت :پدر فراهم سازنده زندگاني فناناپذير من است و آموزگار سبب حيات جاوداني من.
13. بكوشيد در برخورد با هر كس اورا به ديده يك معلم بنگريد و چيزي از او بياموزيد.
14. هر متاعي ممكن است دزدي داشته باشد جز متاع دانش و خرد كه از همه آفات مصون بوده و دارنده آن محبوب و عزيز است.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 19:9  توسط عارف باستان  | 

کارت شفاهی قرائت فارسی سوم راهنمایی سال تحصیلی 90-89

الف )خواندن نظم ونثر(4نمره ) بند اول  صفحه ی 78 رابادقت بخوان. 2-شعر صفحه ی 30 رابادقت  وبه صورت صحیح بخوان .

ب)معنی نظم ونثر (4نمره )1-صفحه 99 سطر1و2 را به نثر امروزی معنی کن . 2-بیت های 4و5 صفحه83 رابه نثر امروزی معنی کن

ج) تاریخ ادبیات (2نمره ) 1- برای هرکدام ازشاعران ونویسندگان مقابل یک اثر بنویس . حافظ – محمد غزالی

2-هرکدام از شاعران ونویسندگان مقابل در چه قرنی زندگی کرده اند ؟ ابو افضل بیهقی – اوحدی مراغه ای

د)دانش های زبانی وادبی (2نمره ) 1-تخلص را تعریف کن . 2-زنجیره ی معنایی یا شبکه معنایی را باذکر مثال تعریف کن .

ه) خود رازیابی (1نمره ) برای ساختن آینده ی ایران چه باید کرد ؟

و)لغات مقابل را معنی کنید . (2نمره ) قریحه – مهد –ثمر- برّ

ز)دستور زبان(2نمره)نهاد،حرف اضافه،مفعول وفعل را در جمله ی مقابل مشخص کن.«مادرم بهترین لباس را بر من پوشاند »

ح)نوشتن (1نمره ) با کلمه ی مقابل جمله ای زیبا بساز .سلاح جنگ

ت) شعری را که حفظ کرده ای بخوان . (1نمره )

ی) دفترپاکنویس . (1نمره )

 

کارت شفاهی قرائت فارسی سوم راهنمایی سال تحصیلی 90-89

الف )خواندن نظم ونثر(4نمره ) بند دوم  صفحه ی 78 رابادقت بخوان. 2-شعر صفحه ی 58 رابادقت  وبه صورت صحیح بخوان .

ب)معنی نظم ونثر (4نمره )1-صفحه 100 سطر1و2 را به نثر امروزی معنی کن . 2-بیت های 1و2 صفحه63 رابه نثر امروزی معنی کن

ج) تاریخ ادبیات (2نمره ) 1- برای هرکدام ازشاعران ونویسندگان مقابل یک اثر بنویس . سهراب سپهری – سعدی  

2-هرکدام از شاعران ونویسندگان مقابل در چه قرنی زندگی کرده اند ؟ نظامی عروضی-ناصر خسرو

د)دانش های زبانی وادبی (2نمره ) 1-فابل را تعریف کن . 2-سجع را باذکر مثال تعریف کن .

ه) خود رازیابی (1نمره ) تمدن وفرهنگ ایرانی مدیون چه کسانی است؟

و)لغات مقابل را معنی کن . (2نمره ) سرا  -طرّار –حکیم –التفات

ز)دستور زبان (2نمره)نهاد،حرف اضافه، مفعول وفعل را در جمله ی مقابل مشخص کن .« مرد جوان خرس را به جنگل برد »

ح)نوشتن (1نمره ) با کلمه ی مقابل جمله ای زیبا بساز .شوق کعبه  

ت) شعری را که حفظ کرده ای بخوان . (1نمره )

ی) دفترپاکنویس . (1نمره )

کارت شفاهی قرائت فارسی سوم راهنمایی سال تحصیلی 90-89

الف )خواندن نظم ونثر(4نمره ) بند اول  صفحه ی 99 رابادقت بخوان. 2-شعر صفحه ی 74 رابادقت  وبه صورت صحیح بخوان .

ب)معنی نظم ونثر (4نمره )1-صفحه 46 سطر1و2 را به نثر امروزی معنی کن . 2-بیت های 4و5 صفحه31 رابه نثر امروزی معنی کن

ج) تاریخ ادبیات (2نمره ) 1- برای هرکدام ازشاعران ونویسندگان مقابل یک اثر بنویس . سنایی غزنوی  – فردوسی

2-هرکدام از شاعران ونویسندگان مقابل در چه قرنی زندگی کرده اند ؟ بوشکور بلخی – حافظ

د)دانش های زبانی وادبی (2نمره ) 1-مواعظ یاشعرحکمی را تعریف کن . 2-تشبیه را باذکر مثال تعریف کن .

ه) خود رازیابی (1نمره ) رازموفقیت دانش مردان بزرگ درچیست ؟

و)لغات مقابل را معنی کنید . (2نمره ) انعام - تفرج- صنع – سعادت

ز)دستور زبان(2نمره)زمان ،بن وشناسه ی فعل را در جمله ی مقابل مشخص کن.«تاکنون خرسی به این بزرگی ندیده ام »

ح)نوشتن (1نمره ) مفرد وازه های زیر را بگو. اصحاب – مصائب   

ت) شعری را که حفظ کرده ای بخوان . (1نمره )

ی) دفترپاکنویس . (1نمره )

 

کارت شفاهی قرائت فارسی سوم راهنمایی سال تحصیلی 90-89

الف )خواندن نظم ونثر(4نمره ) بند اول صفحه ی 35 رابادقت بخوان. 2-شعر صفحه ی 42 رابادقت  وبه صورت صحیح بخوان .

ب)معنی نظم ونثر (4نمره )1-صفحه 100بند آخر سطر1و2 را به نثر امروزی معنی کن . 2-بیت های 1و2 صفحه64 رابه نثر امروزی معنی کن

ج) تاریخ ادبیات (2نمره ) 1- برای هرکدام ازشاعران ونویسندگان مقابل یک اثر بنویس . نظامی عروضی-ناصر خسرو

2-هرکدام از شاعران ونویسندگان مقابل در چه قرنی زندگی کرده اند ؟ سهراب سپهری – سعدی  

د)دانش های زبانی وادبی (2نمره ) 1-نقد را تعریف کن . 2-تشخیص را باذکر مثال تعریف کن .

ه) خود رازیابی (1نمره ) ویزگی های مشترک دوست وآینه رابیان کن.

و)لغات مقابل را معنی کن . (2نمره ) عقده –طنین –فنا –وداع  

ز)دستور زبان (2نمره)نهاد،حرف اضافه، مفعول وفعل را در جمله ی مقابل مشخص کن .« پیرمردپرده رابه آرامی کنارزد »

ح)نوشتن (1نمره ) با کلمه ی مقابل جمله ای زیبا بساز .موج خروشان   

ت) شعری را که حفظ کرده ای بخوان . (1نمره )

ی) دفترپاکنویس . (1نمره )

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 18:51  توسط عارف باستان  | 

سلاو به برزی کیویی نه که روز .به وفاداری قه ومو .کسو . هوز

سلاو به پاکی عاشقی دلسوز به گری جوانی ئاگری نوروز

هزاران سلاو جژنتان پیروز

آمدن عید نوروز یادگار کهن ایرانیان بر تمامی  مردم ایران زمین مبارک ومیمون باد.

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 2:6  توسط عارف باستان  | 

                                                              به نام خدا

                                  امتحان املا سال دوم *دی ماه  89 نوبت اوّل  * نام  ونام خانوادگی :                                                                       

 


 1- درکدام گزینه به جای حرف (س)به اشتباه از حرف (ص)استفاده شده است ؟ 25/0

الف )هدف اصلی               ب)تاریخ معاصر           ج)خفقان و اصتبداد          د)عرصه زندگی

2-کدام یک ازکلمه های داخل پرانتزبا کلمه ای که در کنار آن نوشته شده است مناسبت ندارد؟زیر آن خط بکشید 25/0

الف: حقیر ( قرار،حقارت ،تحقیر  )                        ب:آثار (اثر،اسیر، تأ ثیر )

 


3-  در عبارت های داده شده چهارغلط املایی آمده است آن هارا مشخص کنید ودرست آن ها رابنویسید .1

"ایرانیان کم تربا هم جنگ و صتیزو آویذ میکنند و افرادی پر آذرم وخوش رو هستند ."

1-............................... 2-...............................  3-...............................  4-...............................

4-مفرد واژه های زیررا بنویسید .1

مفاهیم :                    افکار :                          آثار :                                 احوال :           

5-املای کدام گزینه غلط است ؟25/0

الف)التماس             ب)منحسر                ج)ستمگر                 د)تسبیح

 


6-درکلمه ها وترکیب های داده شده تشدید را در جای مناسب بگذارید .1

شعار جمعیت ، نقاش چیره دست ، ادبیات ایران ، رنگ زرین

 


7- املای کدام گزینه با توّجه به معنی آن نادرست است ؟25/0

الف )حماسه :دلیری         ب)اعتراض :مخالفت کردن          ج)عتش :تشنگی         د)غرس :کاشتن درخت

 


8- با توجه به معنی جملات، کلمات هم آوای داده شده را در جای خالی مناسب قراردهید .1

                               (مقدّم – مقدم – صواب – ثواب  )

الف) دانش آموزان در صف ..................علم ودانش اند  .

ب) .....................شما رابه سال دوم راهنمایی گرامی می داریم  .

ج) خداوند در روز آخرت .........................کارهای خوب را می دهد  .

د) رفتار ........................ونکو بهترازرفتار غلط واشتباه است  .

                      **کسی که به آبادانی می کوشد ،جهان از او به نیکی یاد می کند**

                                                                     موفّق باشید

                                                              به نام خدا

                                  امتحان املا سال سوم *دی ماه  89 نوبت اوّل  * نام  ونام خانوادگی :                                                                       

 


 1- درکدام گزینه به جای حرف (س)به اشتباه از حرف (ص)استفاده شده است ؟ 25/0

الف )   صنع خدا               ب)  قوص قزح                 ج)     تخصّص               د)   حاصل  

2-کدام یک ازکلمه های داخل پرانتزبا کلمه ای که در کنار آن نوشته شده است مناسبت ندارد؟زیر آن خط بکشید 25/0

الف: تفکّر  ( فکر ، فاخر ،  متفکّر  )                        ب:  عجایب  (   عجیب ، تعجّب ، مجتمع  )

 


3-  در عبارت داده شده چهارغلط املایی آمده است آن هارا مشخص کنید ودرست آن ها رابنویسید .1

« در زمین نگاه کن که چگونه بسات تو ساخته است وجوانبه وی فراق گسترانیده و از زیر سنگ های سخت آب های لتیف روان کرده ، تا بر روی زمین می رود .

1-............................... 2-...............................  3-...............................  4-...............................

4-مفرد واژه های زیررا بنویسید .1

معادن   :                    آیات  :                          الوان  :                                اطراف  :           

5-املای کدام گزینه غلط است ؟25/0

الف)خلاص             ب)  التفاط                ج)  احتیاط                 د)      طریق

 


6-درکلمه ها ی داده شده تشدید را در جای مناسب بگذارید .1

متوقف  ،  خرمشهر  ، مسولیت  ، توقع  

 


7- املای کدام گزینه با توّجه به معنی آن نادرست است ؟25/0

الف ) ظمان  : متعهد شدن            ب) نومید : مأیوس          ج)    مثل : مانند          د) میغ : ابر  

 


8- با توجه به معنی جملات، کلمات هم آوای داده شده را در جای خالی مناسب قراردهید .1

                               (خویش – خیش  – بنا  – بنّا  )

الف) پدرم با گاو آهن و  ....................... زمین را شخم می زند   .

ب) هریکی را بیاموخته که غذای  ............................ چون به دست آورد .

ج) دیدم که  خانه ای با شکوه برای من  ............................... کرده اند   .

د) مسجد روستای مارا یک   ................................  با مهارت تمام ساخت   .

                                              ** خرد برترین هدیه ی الهی است .**

                                                               به نام خدا

                                  امتحان املا سال اول راهنمایی * دی ماه  89 نوبت اوّل  * نام  ونام خانوادگی :                                                                       

 


 1- درکدام گزینه به جای حرف (س)به اشتباه از حرف (ص)استفاده شده است ؟ 25/0

الف )سبزه های معصوم       ب)ایرانیان معاصر           ج)  زمین گصترده           د)فرصت مناسب

 


2-کدام یک ازکلمه های داخل پرانتزبا کلمه ای که در کنار آن نوشته شده است مناسبت ندارد؟زیر آن خط بکشید 5/0

الف: عاشق ( عشق ،شقایق ،   معشوق )                                   ب: طبیبان (مطب  ،طبیب  ، مطلب )

 


3-  در عبارت های داده شده چهارغلط املایی آمده است آن هارا مشخص کنید ودرست آن ها رابنویسید .1

«آب ،این روح مزاب امید وزندگی ،تازه نفص ،جوان ،ذلال و نیرومند با گام های اسطوار می رفت .»

1-.................................   2-................................. 3-................................. 4-.................................

4- درکدام گزینه به جای حرف "ق" به اشتباه ازحرف "غ" استفاده شده است ؟25/0

 الف )همّت وغیرت         ب)غرورومهربانی        ج)غرق فهمیدن          د)استاد عالی غدر

5-املای کدام گزینه غلط است ؟5/0

الف)ذهور اسلام             ب)داد وستد            ج)مستقل                د)سجده کردن

 


6-درکلمه ها وترکیب های داده شده تشدید را در جای مناسب بگذارید .1

خط فارسی   ، صمیمیت واخلاص   ،  ایام جوانی   ،   دقت کنیم

 


7- املای کدام گزینه با توّجه به معنی آن نادرست است ؟5/0

الف )غفلت :بی خبری        ب)سیم وزر:طلا ونقره         ج)پاثبان :نگهبان

8- با توجه به معنی جملات، کلمات هم آوای داده شده را در جای خالی مناسب قراردهید .1

                               (خار – خوار – صفر – سفر )

الف) در بیابان .................های بزرگی دیده می شودکه غذای بعضی از حیوانات مانند شتر است .

ب) خداوند دشمن را ................و ذلیل کند تا نتواند به میهن ما دست درازی کند .

ج) در قدیم مردم با وسایل بسیار ساده مانند درشکه وگاری به ................. می رفتند .

د) در ماه ......................مردم در رحلت حضرت محمد (ص) سوگواری می کنند .

                                                   

          

 

به نام خدا    

                                                   دی ماه 89      نگارش وانشا سا ل اوّل راهنمايى

نام ونام خانوادگى:..................................                        نوبت اول

بارم

نگارش 8نمره

رديف

 

 

5/0

مناسب ترین پاسخ را انتخاب کنید.

*هرگاه بخواهیم مقصود خود را زیبا تر و تاثیر گذار تر بگوییم از ................................بهره می گیریم.

 

   

                     د-زبان                 ج-ادبیات          ب-  دیگران             الف-مترادف

 

 

1

 

 

5/0

 

 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پرکنید .

هرگاه ویژگی های انسان را به غیرانسان نسبت بدهیم به آن ..........................................یا...............................................می گویند.

 

 

 2

 

 

 

  5/1

 جمله های ادبی زیر را به صورت زبانی بنویسید.

 

**صبحگاهان خورشید بر چهره ی شهر لبخند می زند. ..........................................................................................................................................................................   

 

** در بهار گل ها برای تماشای طبیعت از خواب بیدار می شوند. ..........................................................................................................................................................................        

 

 

 

3

 

 

 

 

5/1

برای هرکدام از انواع جملات عاطفی ، امری وپرسشی  یک جمله بنویسید .

 

امری :

 

عاطفی:

 

پرسشی :

 

4

 

 

1

معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید.

 

موکت(                           کلینیک(                                )   کاپ(                            ) پرینتر(                                )  

 

5

 

 

5/1

 

 

 

 

 


1

                  

             ("-؟- . : -«   » ؛ )                                                             نشانه های نگارشی را در متن زیر به کار ببرید.

 

دیروز وقتی به خانه رسیدم  مادرم پرسید  امروز چه درسی داشتید  گفتم  همه ی درس های امروز را خوانده بودم

 

             مادرم بسیار خوشحال شد  و این سخن پیامبر را خواند  علم را یاد بگیرید  حتی اگر در چین هم باشد

 

 

 برای کلمه های داده شده تشبیه مناسب بنویسید .

 

هواپیما :   ...................................................................................................................................................................                                      

کتاب : ..........................................................................................................................................................................             

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

5/0

 

انواع نثر را نام ببرید .

 

8

 

   انشا 12 نمره                                    ص2

از سه موضوع داده شده يك موضوع را انتخاب كرده ودر مورد آن انشايى بنويسيد.

الف) چرا علم ودانش بهترین ثروت برای انسان است ؟

ب) به شيوه ى انسان نمايى از زبان درخت انشايى بنويسيد.

ج)یک دانش آموز خوب چگونه رفتاری باید داشته باشد.

 

9

نمره ى انشا:

 

قبل از نوشتن انشا به نكات داده شده توجه كنيد.     

1- انشا كمتر از 13 سطر نباشد.      2- با خط خوانا واضح بنويسيد.  3- به شرايط نمره ى انشا توجه كنيد.

 الف) خوانا و زيبا نويسى 2 نمره        ب) استفاده از زيباي هاى ادبى 2 نمره

 پ) پروراندن موضوع 4 نمره           ث) يكپارچگى موضوع 2 نمره         ج) رعايت قواعد نگارشى 2 نمره

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

          

 نام :                                                ((بسم الله الر حمن الرحيم))

نام خانوادگی:                              امتحان انشاونگارش  سال دوم راهنمایی *نوبت اوّل دی ماه 1389* وقت:80 دقیقه

  نام پدر :                                      

 

1

شاعر در بیت زیر از کدام یک از آرایه های ادبی بهره گرفته است ؟

برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟         ابر از هجر که می گرید بدین سان زارزار ؟»

الف)کلمات هم آوا                ب)تشبیه                     ج ) سجع              د) تلمیح 

 

5/0

2

در نوشتن باید به اصل ......................و...........................جملات توجّه کنیم .

5/0

3

تلمیح را باذکر مثال تعریف کنید .

 

    

75/0

 

4

نوشته ی ادبی چیست ؟

5/0

5

کلمه ی  زیر را در جمله ای به کار ببرید.

دانشور   :.............................................................................................................

5/0

6

بیت الغزل یا شاه بیت را تعریف کنید .

 

5/0

7

قالب قصیده را تعریف کنید و شکل آن را بکشید .

 

75/0

 

8

کلمات قصار یا امثال و حکم را با ذکر مثال تعریف کنید  .

 

1

9

نشانه های  نگارشی مناسب  را در عبارت زیر یه کار ببرید .

حکیمی گفته است  افسوس که جوان نمی داند وپیر نمی تواند   در میان سخنان و پند های بزرگ ترها  این عبارت زیاد به کار می رود  

1

 

 

10

 

 

 

عبارت ناتمام زیر را به دلخواه تا دو سطر ادامه دهید .

یک نوجوان شایسته باید :   ..........................................................................................................     .....................................................................................................................................

5/0

11

ارکان تشبیه مقابل را مشخص کنید . «درون کتاب مانند غنچه ورق ورق است .»

مشبه (                         )مشبه به (                      )ادات (                        )وجه شبه (                       )

1

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از آرزوهای خود را در دو سطر بنویسید.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

انشا (12نمره)

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید ودر باره ی آن انشا یی بنویسید .

الف )« چه زشت و چه زیبا همه نقش قلم اوست        نی نی نکند زشت ،نگارنده ی زیبا  .»

ب) در باره ی ادب انشایی بنویسید  .

ج) در مورد ضررهای دروغ گویی  انشایی بنویسید .

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5/0

                                                 موفّق باشید

 نام :                                                ((بسم الله الر حمن الرحيم))

نام خانوادگی:                              امتحان انشاونگارش  سال سوم راهنمایی *دی 1389  نوبت اول* وقت:80 دقیقه

  نام پدر :                                      

 

1

شاعر در بیت وعبارت زیر به ترتیب از کدام یک از آرایه های ادبی بهره گرفته است ؟

خبرت هست که مرغان سحر می گویند         آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار » الف)

ب)میغ وباران وبرف وتگرگ ورعدوبرق وقوس قزح وعلاماتی که در هوا پدید آید ،همه عجایب صنع خدای تعالی است .

الف)شبکه معنایی وتشخیص        ب) تشخیص و شبکه معنایی       ج) تلمیح وجناس           د)جناس وتلمیح

1

2

مواعظ یا شعرهای حکمی به چه نوع شعری گفته می شود؟

 

1

3

داستان حیوانات یا فابل به چه نوع داستانی گفته می شود ؟یک نمونه از آن را نام ببرید .

 

1

4

از میان ترکیب های زیر ترکیب اضافی و ترکیب وصفی را مشخص کنید .

مرغان سحر  (                          )   رحمت بی شمار  (                        )

5/0

5

کلمه ی زیر را در جمله ای زیبا به کار ببرید.

مرغ جان  :

5/0

6

«گفت وگوی درونی یا مونولوگ و گفت وگو بادیگران یا دیالوگ» را تعریف کنید .

    

1

7

 در تشبیه مقابل ارکان تشبیه را مشخص کنید .«علم بال است مرغ جانت را       بر سپهر او برد روانت را »

مشبّه (                                  ) مشبّه به (                                  )

1

8

نشانه های  نگارشی مناسب  را در عبارت زیر به کار ببرید .

افراد از نظر هوش فهم استعداد و حافظه با یکدیگر اختلاف دارند  و شاعر در این مورد فرموده است  

1

9

عبارت ناتمام زیر را به دلخواه تا دو سطر ادامه دهید .

روزی دربیابانی ناگاه     ..........................................................................................................................................     .................................................................................................................................................................................

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشا (12 نمره )

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید ودر باره ی آن انشا یی بنویسید .

الف ) « سعدیا راست روان گوی سعادت بردند                 راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار »

ب)با استفاده از آرایه های ادبی یکی از زیبا یی های آفرینش را  توصیف کنید   .                                                                                       

ج)ذکر ویاد خدا چه نتایج مثبتی در زندگی انسان می تواند داشته باشد ؟ به صورت انشایی بنویسید .

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:29  توسط عارف باستان  | 

                                         به نام خدا

درنگی چند بر درس های 8و9 کتاب فارسی سال دوم راهنمایی

شعر نگارنده ی زیبا (درس 8)

قاآنی یکی ازشاعران بزرگ دوره ی قاجاریه است . وی کتاب پریشان را به سبک گلستان سعدی به طبع  در آورده است .پدرش نیز شاعر بود و «گلشن » تخلّص داشت .هنر او در قصیده سرایی است او از شاعران خراسان پیروی کرده به خصوص به منوچهری علاقه نشان داده است.

میرزاشفیع  شیرازی معروف به میرزا کوچک و متخلّص به وصال یکی از شعرای بزرگ عهد فتحعلی شاه و پسرش محمد شاه قاجار است .وصال به سال 1192یا1193 پا به عرصه ی زندگی نهاد و نخستین اشعار خود را با تخلّص « مهجور »تنظیم کرد .وی در سال 1262 هجری قمری در شیراز در گذشت.

وصال کتابی به نام «صبح وصال »به طرز گلستان سعدی نوشته است.او مثنوی« بزم وصال» را سرود وداستان «شیرین وفرهاد » وحشی بافقی را که ناتمام مانده بود بسیار خوب واستادانه به پایان رسانید .

بیت اول – شاعر برزیبایی هاو آفریده های شگرف خداوند تاکید کرده است که این زیبایی ها را می توان بر صفحه ی هستی (جهان آفرینش )مشاهده کرد .

بیت دوم – اشاره به آیات 1و2 سوره ی توحید است و تلمیح دارد .

بیت سوم –به آیه ی 4 سوره ی توحید اشاره دارد و تلمیح دارد .

بیت چهارم – در این بیت دو تشبیه به کار رفته است .  (زمین را به گارگاه و آسمان را به بارگاه تشبیه کرده است )

بیت پنجم – دربین کلمات «زشت وزیبا » صنعت تضاد یا طباق وجود دارد .

شعر منتخبی از یک قصیده ی هفتاد وپنج بیتی است . تعداد ابیات قصیده معمولاً از پانزده بیت بیش تر است .

غالباً قصیده های مدحی چهار بخش دارند :

الف – تغزّل : مقدمه ی قصیده است با مضامینی چون عشق ،یاد جوانی ،وصف طبیعت و....

ب- تخلّص : رابطه ی میان مقدّمه با تنه ی اصلی قصیده است .

پ- تنه ی اصلی : مقصود شاعر است با محتوایی  چون مدح ،رثا، پند واندرز ،عرفان وحکمت و....

ت- شریطه ودعا : دعای جاودانگی ممدوح در پایان قصیده است که در جواب جملات شرطی می آید .

-بیت اوّل قصیده را مطلع وبیت آخر آن را مقطع می گویند .

- رودکی ، فرّخی سیستانی ، منوچهری ، ناصر خسرو ، مسعود سعد ، انوری ،خاقانی ،سعدی ، قا آنی شیرازی ، ملک الشعرای بهار و مهرداد اوستا نامداران عرصه ی قصیده اند .

برخی معادل هایی که فرهنگستان زبان فارسی برای واژگان زبان های بیگانه در نظر گرفته است :

کامپیوتر : رایانه

آن لاین : بر خط 

موس : موشواره

سوبسید : یارانه  

کوپن  : کالابرگ 

موکت :فرشینه

اس ام اس : پیامک

فاکس : نمابر  

سایت :  پایگاه   

ایمیل : رایانامه

کی بورد :صفحه کلید

کد :رمز

کاپ :جام

پرینتر :چاپگر

کلینیک :درمانگاه

 

سرمایه ی خوبان  (در س 9 )

شعری است از کتاب «کلیات نسیم شمال » سید اشرف الدین حسینی .

1- سید اشرف الدین حسینی در سال 1287 ه.ق در قزوین متولد شد . وی در  سال 1325 روزنامه ی

ادبی و فکاهی «نسیم شمال » را در رشت منتشر کرد .

مهم ترین ویژگی عمده ای که شعر وی را اعتبار بخشیده گذشته از سادگی و صمیمیّت زبانی ، مضمون ومحتوای آن است که در عصربیداری از عمق وجود مردم مایه می گرفت .ایشان در سال 1352 ه.ق  در تهران چشم از جهان فروبست .

2- ترجیع بند : ترجیع بند در لغت برگرداندن یا باز گشتن است و دراصطلاح ،آن است که شاعر، مصراع یا بیتی راعیناً چند بار بیاورد به شرطی که آن بیت مکرّربه مضمون آخر هر بیت مربوط باشد .

معروف ترین ترجیع بندها از هاتف اصفهانی و سعدی است .

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:47  توسط عارف باستان  | 

 

((بسم الله الر حمن الرحيم))

نام و نام خانوادگي :                    امتحان فارسي سال دوم * نوبت اوّل  * 1389

 

1

بيت‌ها و عبارت زير را معني كنيد .

الف) راستی را کس نمی داند که در فصل بهار          از کجا گردد پدیدار این همه نقش ونگار ؟

معني :..........................................................................................................................................................

ب)در قیامت نشود روی سفید توسیاه                همچو یوسف به سر تخت برآیی  از چاه

معني :...........................................................................................................................................................

ج) آن که هر مشکلی از وی می شود آسان ادب است   آیه آیه  همه جا سوره ی قرآن ادباست

معني :...........................................................................................................................................................

د) هم قصّه ی نانموده دانی                           هم نامه ی نانوشته خوانی 

معني: ..................................................................................................................

ه)عشق با دشوار ورزیدن خوش است          چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

معنی :.................................................................................................................................................

و) دو کس رنج بیهوده بردند وسعی بی فایده کردند :یکی آن که اندوخت ونخورد ودیگر آن که آموخت ونکرد.

معنی : ............................................................................................................

ز)   انیس کنج تنهایی کتاب است                    فروغ صبح دانایی کتاب است

معنی : .............................................................................................................

ح)      خداوند تدبیر و فرهنگ وهوش                       نگوید سخن تا نبیند خموش

معنی : ............................................................................................................

4

2

 معنی لغات مشخص شده در جمله های زير را بنویسید .

*گرچه در کسب هنر رنج و تعب می باید.*عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند. *گاه خاربنی که روییده .

*زمستان هم بیش از آن چه که باید ،نمی پاید. *پاییز هم مانند دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند.*به قیمت هر ورق زان یک طبق در.*هرکه با داناتر از خود جدل کند .*برای مردم نشاط آور وامید بخش است.

2

3

هر يك از شاعران و نويسندگان زير در چه قرني بوده‌اند ؟ يك اثر از هركدام را نام ببريد .

*نظامی  (                       ،                 ) * وصال شیرازی  (                      ،                 )

*فردوسی (                     ،                  ) * عبدالرحمن جامی(                   ،                 )

2

4

 

با کلمه های زیرجملات زیبا بنویسید.

طرب :                                                        زینت :

1

 

5

 

6

معادل های فارسی واژه ای مقابل را بنویسید .

اس ام اس (                      ) فاکس (                      )

سجع وردیف  را باذکر مثال تعریف کنید .

سجع :

ردیف:

5/0

 

5/1

7

جدول زیررا کامل کنید . (غلامی گوسفندان اربابش را به صحرا برد.)

نهاد

گزاره

 

  

مفعول

نشانه مفعول

حرف اضافه

متمم

فعل

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

8

ارکان تشبیه زیررا بنویسید.

گرگ دست هایش را مانند تیغه ی داس در هوا می چرخاند .

مشبّه(                  ) مشبّه به(                   )  ادات (                   ) وجه شبه(                   )

1

 

9

جدول زیر را کامل کنید  .

فعل

زمان

شخص

شمار

بن

شناسه

می دویدیم

 

 

 

 

 

25/1

10

 

با فعل های زیر جمله بسازید سپس گذرا یا ناگذرا بودن آن هارا مشخص کنید .

کوبید :................................................................................(گذرا         ناگذرا          )

افتاد : ................................................................................(گذرا         ناگذرا          )

آموخت : ..............................................................................(گذرا         ناگذرا          )

5/1

11

قالب قصیده را تعریف کنیدو شکل آن را رسم کنید.

 

25/1

12

 

آرایه ی ادبی تلمیح را با ذکر مثال تعریف کنید .

 

1

13

به نظر شما چرا شاعر زمین را کارگاه وآسمان رابارگاه نامیده است ؟

 

5/0

14

چهاربیت اوّل یکی از شعرهایی را که حفظ کرده اید بنویسید .

 

 

 

1

 

امتحان فارسي سال سوم راهنمايي * نوبت اوّل* 1389 تاریخ امتحان :

نام و نام خانوادگي :                                        

 

1

بيت‌ها و عبارات زير را معني كنيد .

الف) قدر وقت را ارنشناسد دل وکاری کند       بس خجالت که از این حاصل ایّام بریم

معني :..........................................................................................................................................................

ب)نه داناتر  آن کس که والاتر است                   که والاتر آن که داناتر است

معني :...........................................................................................................................................................

ج) دل شود گر به علم بیننده                                      راه جوید به آفریننده

معني :...........................................................................................................................................................

د) بامدادی که تفاوت نکند  لیل ونهار                خوش بود دامن صحرا وتماشای بهار

معني: ..........................................................................................................

ه)عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب                     فهم عاجز شود از حقّه ی یاقوت انار  

معنی : ..................................................................................................................

و) جوانی گه کار وشایستگی است                                   گه خود پسندی و پندار نیست  

معنی : .................................................................................................................

ز)موش به طلب طعمه از سوراخ بیرون رفت .به هر جانب برای احتیاط چشم می انداخت .

معنی : ..............................................................................................................

ح) ودر وقت بهاربنگر و تفکّر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد ، بلکه هزار رنگ شود .

 معنی : ............................................................................................................

4

2

 معنی لغات مشخص شده در جمله های  زير را بنویسید  .

*بدان که هرچه در وجود است همه صنع خدای تعالی است .*شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار .*وقت آن است که باقی ضمان خودبه ادا رسانم و عقده ببرید.*سوی درخت التفاتی نمود .*چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن .صحنه ی کربلا تداعی شد .*طریق مبطلان برنوشتند .*سرانجام مقهور چهل هزار سرباز شدند.

 

2

3

هر يك از شاعران زير در چه قرني بوده‌اند ؟ يك اثر از هركدام را نام ببريد .

حافظ   (                     ،                  ) * سهراب سپهری  (                     ،                   )

فردوسی (                 ،              ) * سنایی غزنوی (                           ،                       )

2

4

آرایه های ادبی زیر را باذکر مثال تعریف کنید .

شبکه ی معنایی :

تشبیه :

تلمیح :

5/1

5

نام اجزای مشخص شده ی جملات زیر را بنویسید .

الف) چشمه های خروشان تو را می شناسند . ب) گلزار ز عیش لاله باران شد .

                                                         

2

6

با هریک از کلمات زیر جمله های زیبا بنویسید .

طنین :

گشاده رو :

1

7

قالب غزل را با رسم شکل تعریف کنید .

 

25/1

 

8

غزل بیش تر به ......................، ........................... و............................... می پردازد .

 

75/0

9

برای هرکدام از انواع جملات ساده و غیر ساده مثالی بنویسید .

جمله ساده :

جمله غیرساده :

1

10

 

ویژگی های مشترک دوست وآینه را بیان کنید .

 

1

11

مفرد جمع مکّسر های زیر را بنویسید .

مواعظ (                   ) الوان (                  ) اسرار (                   ) فصول(                     )

1

12

تضمین یعنی چه انواع آن را نام ببرید ومثالی بیاورید .

 

5/1

13

چهاربیت اوّل شعری را که حفظ کرده اید بنویسید .

 

 

 

1

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 20:26  توسط عارف باستان  | 

 

*خرد برترین هدیه ی الهی است .

**کسی که خرد ندارد،همواره از کرده های خویش پشیمان ودر رنج است .

**خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است ،واگر آن نباشد ،چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند ؟

**دانش آن قدر ارزش دارد که برای آن رنج ها بکشی .

**اگر برای انجام دادن کاری بزرگ زمان نداری ،بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری .

**این جهان سراسر افسانه است ،جز نیکی وبدی چیزی باقی نیست .

**کسی که به آبادانی می کوشد ،جهان از او به نیکی یاد می کند .

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:40  توسط عارف باستان  |